GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Cílem vydání tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů  a celé sportovní veřejnosti, že zcela respektuji význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. Zároveň ujišťuji veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuji se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených
právními předpisy.
Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR. Tyto právní předpisy doplňuji o interní pravidla ochrany osobních údajů, např. bezpečnostní směrnici, která směřuje k naplnění účelu, tedy posílení práv subjektů osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracovávám?
Osobními údaji se rozumí jakékoliv údaje, na jejichž základě lze identifikovat fyzickou osobu. Např. pokud o někom vím, že je obránce TJ Jiskra Třeboň, nejedná se o osobní údaj, neboť jej na základě této informace neidentifikuji. Pokud ale znám jeho číslo na soupisce, lze kontrolou webového prohlížeče dohledat, o kterou osobu se konkrétně jedná. Jakmile je fyzická osoba identifikována, osobním údajem je jakýkoli údaj o ní (např. v hokeji držení hole P/L, ve fotbale silnější noha P/L atp.).
V souladu se zásadou minimalizace osobních údajů postupně implementuji pravidla, na jejichž základě zpracovávám jen ty osobní údaje, které nezbytně
potřebuji k provozování své činnosti a zároveň je zpracovávám jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 GDPR. Jedná se o takové identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, dále také Vaše kontaktní údaje jako jsou adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a obdobné údaje. Vaše identifikační osobní údaje zpracovávám zejména za účelem vedení své členské základny a dále také za účelem doložení naší členské základny příslušnému orgánu státní správy a samosprávy. Vaše kontaktní údaje zpracovávám za účelem snadné komunikace s Vámi.

Proč zpracovávám Vaše údaje
Nejčastějším důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění právní povinnosti, plnění podmínek stanovených ve vnitřních předpisech, smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů subjektu. Pokud se rozhodnete, že chcete zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně
na e-mailové adrese: info@mirkawollnerova.cz. Upozorňuji, že mohu smazat jen ty osobní údaje, k jejichž zpracování jsem pozbyla právní titul.

Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty
Tímto prohlášením Vás ujišťuji, že nikdy nebude sdílet žádné osobní údaje se třetími stranami bez předchozího upozornění. V případě, že k tomu dojde, zavazuji se uzavřít se smluvními stranami smlouvu o dodržování ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty příslušným orgánům státní správy
a samosprávy.

Jak je zajištěna bezpečnost osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. Disponuji všemi prostředky nutnými pro ochranu osobních údajů, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

Udělení souhlasu
S výjimkou zákonem, smlouvou, či interními předpisy stanovených případů zpracováváme osobní údaje výlučně s udělením souhlasu subjektu údajů.

Vaše práva
V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR máte následující práva:
1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě žádosti. Máte právo požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracovávám a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům Vám na žádost
bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
2. Právo na přesnost osobních údajů. Přijmu veškerá opatření, aby zpracovávané údaje byly přesné a aktuální. Mám také povinnost ověřit, zda zpracovávám přesné údaje, v jiném případě je vymažu nebo opravím.
3. Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, abych vymazala Vaše údaje a nadále je neuchovávala, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, jsem povinna Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.
4. Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci osobních údajů.
5. Jak již bylo zmíněno výše, GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky přestanu zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokáži oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.

Kontaktujte mne
Vím, že poskytování osobních údajů představuje velice citlivou problematiku, proto v případě jakéhokoliv dotazu či žádosti o vysvětlení mne neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese.

S pozdravem Mirka Wollnerová