Základní principy Pilates

• jsou základním předpokladem účinného a bezpečného cvičení
• jsou zahrnuty ve všech pozicích a cvicích
• jejich dodržování zajistí funkční a efektivní zapojení všech vrstev svalů ve správném pořadí a v optimální intenzitě
• bez nich je cvičení neúčinné, mizí jeho unikátnost (pracují jen povrchové svaly)
• jsou všechny stejně důležité, žádný není nadřazen nad jiný, vzájemně se doplňují
• vysvětlují se na začátku cvičení a jejich nácvik je prvním úkolem v hodinách Pilates

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ANATOMICKÉ ASPEKTY PILATES
J.H.Pilates věřil, že je možné využít mysl k tomu, aby kontrolovala a řídila činnost svalů, což byla před 100 lety „revoluční“ myšlenka. Cílem tradičního Pilates byl tedy vědomě řízený, kontrolovaný, plynulý a precizně provedený pohyb, vycházející ze silného středu těla a v té době ho charakterizovalo několik originálních Pilates principů, které sám autor již použil v roce 1934 při vydání prvního knihy o Pilates.
Původně bylo popsáno 6 originálních Pilates principů – CENTERING, CONCENTRATION, KONTROL, PRECISION, BREATH, FLOW (centrum těla, koncentrace, kontrola, preciznost, dech, plynulost). Další dva – IZOLACE A RUTINA – byly odvozeny a přidány později. Přímá definice Pilates metody je tedy založena na těchto základních principech. Joseph Pilates však zároveň ve své metodě zachytil vedle základních principů i několik důležitých anatomicky daných aspektů stavby lidského těla – pánev, hrudní koš, hlavu, krční páteř a lopatky – a jejich postavení.
Moderní školy Pilates staví na jedinečnosti tradičního Pilates a inspirují se především původní filosofií J.H.Pilatese o kontrolovaném pohybu vycházejícího ze silného středu. Zároveň ale vychází ze současných lékařských poznatků o fungování našeho těla při pohybu a tak všechny anatomické aspekty popsané už Pilatesem zohledňují v popisu základních principů správné Pilates techniky.
V současném moderním Pilates tak správnou techniku definuje 5 moderních principů – DÝCHÁNÍ, POZICE PÁNVE, POZICE HRUDNÍHO KOŠE, DYNAMICKÁ STABILIZACE LOPATKY A POZICE KRČNÍ PÁTEŘE A HLAVY, které přesně a jasně popisují správné postavení jednotlivých segmentů těla a správný stereotyp dýchání. Dodržování těchto základních principů o ideálním postavení jednotlivých částí trupu a využití dechu je předpokladem pro efektivní a funkční zapojování všech vrstev svalů. Proto je nezbytné, aby první lekce Pilates byly věnovány důkladnému vysvětlení a především pak postupnému nácviku dodržování těchto principů.

EFEKTIVITA A BEZPEČNOST PILATES
Nováčci se při nácviku Pilates metody často diví, že i velmi nepatrné detaily při cvičení mohou mít tak výrazně prospěšný účinek na jejich tělo. Přesnost pohybu, vznik pohybu, držení těla a další prvky pohybu jsou pro správnou odezvu cvičení natolik podstatné, že tvoří několik vzájemně souvisejících principů, které je potřeba dodržovat po celou dobu cvičení. Jejich zvládnutí však není tak snadné, jak se na první pohled zdá. Žádný z těchto principů totiž není nadřazený těm dalším, všechny dohromady tvoří ucelený komplex a během cvičení by ani jeden z nich neměl být opomenut. Teprve jejich dokonalá souhra znamená dokonalou Pilates techniku.
Metoda Pilates je tak považovaná za jednu z nejnáročnějších, ale zároveň nejúčinnějších metod cvičení. I proto je znalost těchto principů a schopnost zařadit je do každého pohybu a pozice výchozím předpokladem a nutností pro zdravotně bezpečný a úspěšný Pilates. Pokud se technika Pilates provádí bez precizního zařazení všech těchto základních principů, stává se cvičení neúčinným a mizí jeho unikátnost (nepracují hluboké svaly ve spolupráci s povrchovými, ale jen část povrchových)-páteř zůstává zatuhlá, bolesti zad a kloubů se nezlepšují a převážná část svalů je i nadále slabá a ochablá. Nesprávná technika je nebezpečná, může klientovi přivodit zdravotní problémy, eventuálně zhoršit jeho aktuální stav.
Právě z toho důvodu je pro Pilates charakteristický důraz na správnou výchozí pozici, na technicky přesné provedení každého cviku, na správné dýchání a na vědomou kontrolu nad každým pohybem našeho těla v průběhu cvičení. Proto by se každý, kdo chce začít cvičit Pilates měl s těmito základními principy seznámit, osvojit si je a postupně se naučit je perfektně dodržovat, a to ve všech pozicích, polohách a cvicích v Pilates užívaných. Jenom tak může být cvičení Pilates užitečné, efektivní a především bezpečné! . První hodiny Pilates jsou tak většinou jakýmsi přípravným cvičením, kdy se postupně nacvičuje správné držení trupu v jednotlivých pozicích (postavení pánve, hrudního koše, hlavy, krční páteře a lopatky) a aplikování základních Pilates principů, jako jsou aktivace svalů středu (CORE), laterální (brániční) dýchání, koncentrace, kontrola, preciznost, plynulost, izolace, rutina. Nejen z hlediska bezpečnosti, ale také proto, aby bylo Pilates efektivní je nezbytné nejprve se dokonale seznámit a osvojit si základní principy a teprve poté přistoupit k samotnému cvičení originální řady Pilates cviků.